Gratis verzending vanaf 50 euro

Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

Gegevens PortugeseWijnen & Zo
Melkdijkje 4
3252 BD Goedereede
Telefoonnummer: +31 (0)187 849845
KvK-nummer: 24477892
BTW-identificatienummer: NL1222-59-579-B02
 
Toepasselijkheid
Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en aanbiedingen van, opdrachten aan en overeenkomsten tussen PortugeseWijnen & Zo en haar afnemers. In deze leveringsvoorwaarden wordt onder de ‘afnemer’ verstaan iedere natuurlijke persoon, eenmanszaak, rechtspersoon of (samenwerkings)verband dat met PortugeseWijnen & Zo een overeenkomst tot levering van producten of diensten is aangegaan.
Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn gemaakt ten behoeve van PortugeseWijnen & Zo en van degenen die voor PortugeseWijnen & Zo werkzaam zijn of waren, al dan niet krachtens arbeidsovereenkomst.
Afspraken die van deze algemene voorwaarden afwijken of deze aanvullen, zijn slechts bindend indien en voor zover PortugeseWijnen & Zo deze uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard, en gelden slechts per geval.
Onder ‘schriftelijk’ wordt in deze leveringsvoorwaarden uitdrukkelijk begrepen elektronisch berichtenverkeer via e-mail.
De eventuele toepasselijkheid van door de Afnemer gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Prijzen en betaling
De door PortugeseWijnen & Zo eventueel op haar website genoemde prijzen zijn richtprijzen. Voor handelaren zijn alle door PortugeseWijnen & Zo genoemde prijzen inclusief accijns, exclusief BTW en exclusief transportkosten binnen Nederland, tenzij anders bepaald in deze leveringsvoorwaarden.
Voor consumenten zijn alle genoemde prijzen inclusief accijns, inclusief BTW en exclusief transportkosten binnen Nederland, tenzij anders bepaalde in deze leveringsvoorwaarden.
Prijzen en vermeldingen zijn onder voorbehoud van druk- of typefouten alsmede prijswijzigingen. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden PortugeseWijnen & Zo niet.
Alle leveringen dienen vooraf betaald te worden door overmaking op het op de factuur aangegeven bank-of girorekeningnummer, tenzij anders met de Afnemer is overeengekomen. In ieder geval dient betaling van de factuur zonder enige aftrek, korting of verrekening te geschieden door storting of overmaking op het aangegeven bank- of girorekeningnummer binnen veertien dagen na factuurdatum. Een reclame met betrekking tot de geleverde producten of diensten of het factuurbedrag schort de betalingsverplichting van de afnemer niet op, behoudens voor zover PortugeseWijnen & Zo aan de afnemer schriftelijk te kennen heeft gegeven dat zij de reclame gegrond acht. Alle buitengerechtelijke kosten die PortugeseWijnen & Zo heeft in verband met de incasso van een vordering op de afnemer zijn voor rekening van de afnemer. De buitengerechtelijke kosten belopen ten minste 10% van de hoofdsom.

Het aanbod
Iedere offerte en/of aanbieding door PortugeseWijnen & Zo (ook te noemen ‘het aanbod’) is is vrijblijvend en veertien dagen geldig vanaf de betreffende offertedatum, na ommekomst waarvan het aanbod van rechtswege komt te vervallen indien de afnemer het niet schriftelijk binnen de genoemde termijn heeft aanvaard.
Alle offertes en/of aanbiedingen geschieden per verpakkingen van 6 flessen of een veelvoud daarvan. Inhoudsmaten van de wijnen zijn 0,75 liter, tenzij anders aangegeven.
Het aanbod geschiedt onder voorbehoud van beschikbaarheid van het product. Indien het aangeboden product in zijn geheel niet meer leverbaar is, vervalt het aanbod. Indien de aangeboden jaargang van het product niet meer leverbaar is, is PortugeseWijnen & Zo naar haar keuze eveneens gerechtigd om een opvolgend jaar te leveren.
Etiketten kunnen afwijken van de getoonde afbeeldingen, als gevolg van afhankelijkheid van de producent.

Bestellingen
PortugeseWijnen & Zo behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor een bestelling of aanvraag van een (potentiële) afnemer te weigeren of aan de uitvoering daarvan bijzondere voorwaarden te verbinden.
Zodra de afnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, is de overeenkomst tot levering van de door PortugeseWijnen & Zo aangeboden producten en/of diensten (’de leveringsovereenkomst’) tot stand gekomen. PortugeseWijnen & Zo zal langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod bevestigen.
PortugeseWijnen & Zo is gerechtigd tot deelleveringen aan de afnemer over te gaan, zodat een bestelling in twee of meerdere zendingen wordt verzonden of gebracht. De opdrachtgever wordt voorafgaand hiervan op de hoogte gebracht.

Levering
Levering vindt franco thuis op het door de afnemer opgegeven leveringsadres bij een minimum afname van 10 dozen, met uitzondering van de Waddeneilanden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
Alcoholische dranken worden uitsluitend geleverd aan personen van 18 jaar en ouder. Levering vindt plaats op het door de afnemer opgegeven leveringsadres op kosten van de afnemer.
Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de afnemer bij de PortugeseWijnen & Zo, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Eigendomsvoorbehoud
Alle door PortugeseWijnen & Zo in het kader van de overeenkomst(en) met de afnemer geleverde zaken blijven eigendom van PortugeseWijnen & Zo, totdat de Koper alle verplichtingen uit de met PortugeseWijnen & Zo gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
Indien en voor zover de afnemer surseance van betaling aanvraagt, in surseance van betaling komt te verkeren, faillissement aanvraagt, het faillissement van de afnemer wordt aangevraagd door een derde en/of het faillissement van de afnemer wordt uitgesproken door de rechtbank, geldt de leveringsovereenkomst met onmiddellijke ingang van rechtswege als ontbonden.

Overmacht
Een tekortkoming in de nakoming van de leveringsovereenkomst kan PortugeseWijnen & Zo niet worden toegerekend indien zij niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt (‘overmacht’). Onder overmacht wordt in deze leveringsvoorwaarden in ieder geval – maar niet uitputtend - begrepen: oorlogen, natuurrampen, files, stroom-/computerstoringen, ongelukken, diefstal, brand, ziekte van personeel van PortugeseWijnen & Zo en stagnatie in de levering door toeleveranciers van PortugeseWijnen & Zo. PortugeseWijnen & Zo heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat PortugeseWijnen & Zo haar verbintenis had moeten nakomen.
In geval ten gevolge van overmacht nakoming van de leveringsovereenkomst onmogelijk is, wordt PortugeseWijnen & Zo ontslagen van haar verplichtingen daaruit. In geval ten gevolge van overmacht vertraging optreedt in de levering, is PortugeseWijnen & Zo ontslagen van haar verplichting om binnen de aangegeven levertijd te leveren en is PortugeseWijnen & Zo gerechtigd om de levering op te schorten voor de duur van de periode van overmacht. Indien deze periode één maand of langer duurt, heeft PortugeseWijnen & Zo het recht de leveringsovereenkomst te ontbinden.
De afnemer kan in geval van overmacht aan de zijde van PortugeseWijnen & Zo geen vergoeding van de door hem geleden schade vorderen van PortugeseWijnen & Zo.

Klachtplicht koper
Afgeleverde bestellingen dienen door de opdrachtgever onverwijld gecontroleerd te worden op juistheid, volledigheid en beschadiging. De afnemer dient binnen bekwame tijd, maar in ieder geval binnen zeven dagen na levering van de bestelling aan het leveringsadres van de afnemer, schriftelijk, waaronder via e-mail (info@PortugeseWijnenenzo.nl), contact met PortugeseWijnen & Zo op te nemen onder volledige en duidelijke vermelding van de aard en inhoud van de klacht(en), alsmede de niet aangebroken produkten te retourneren aan PortugeseWijnen & Zo. De afnemer dient zelf zorg te dragen voor de verzendkosten van de te retourneren produkten en voor het in goede staat retourneren van de produkten naar PortugeseWijnen & Zo. Bij PortugeseWijnen & Zo ingediende klachten worden binnen een termijn van zeven dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst van de klacht beantwoord. Indien de klacht gegrond wordt bevonden ontvangt de afnemer de koopprijs van de geretourneerde produkten terug.

Aansprakelijkheid
PortugeseWijnen & Zo sluit iedere aansprakelijkheid voor door de afnemer geleden indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, uitdrukkelijk uit.
De aansprakelijkheid van PortugeseWijnen & Zo voor door de afnemer geleden schade is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval uit hoofde van de door PortugeseWijnen & Zo gesloten verzekering(en) wordt uitbetaald. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens zodanige verzekering(en) mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid van PortugeseWijnen & Zo beperkt tot ten hoogste tweemaal de factuurwaarde van de bestelling in verband waarmee de betreffende schade is geleden, althans tot dat gedeelte van de bestelling waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Vervaltermijn
Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de afnemer uit welke hoofde ook jegens PortugeseWijnen & Zo in verband met de levering van producten of diensten door PortugeseWijnen & Zo vervallen in ieder geval zodra twaalf maanden verstreken zijn na het moment waarop de afnemer bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en/of bevoegdheden.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle rechtsbetrekkingen tussen PortugeseWijnen & Zo en de afnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de afnemer aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
Geschillen tussen PortugeseWijnen & Zo en de afnemer die behoren tot de competentie van de sector civiel van een rechtbank, zullen in eerste instantie bij uitsluiting worden beslecht door de (Voorzieningenrechter van de) Rechtbank Rotterdam.

 

 
onder de 18 jaar geen alcohol
glas wijn